О намаЈКП "Водовод Чачак"

 

 image

Основни подаци

Пословно име: Јавно комунално предузеће за водовод и канализацију "Водовод Чачак"
Скраћено пословно име: ЈКП "Водовод" Чачак
Адреса седишта: Чачак, ул. Краља Петра I бр. 8
Оснивач: град Чачак
Правна форма: јавно предузеће
Матични број: 07167610
Датум оснивања јавног предузећа: 25. децембар 1989. године
Шифра претеж делатности: 3600 - скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде
Порески идентификациони број (ПИБ): 101108292
Текући рачун: 155-304-68
Законски заступник: директор Зоран Пантовић, дипл. инг. грађ. ЈМБГ: 2906963782825
Састав Надзорног одбора:
- председник Надзорног одбора: Вукајловић Драган, дипл. инг. грађ. 
- члан Надзорног одбора: Обућина Иван, дипл. инг. елект.
- члан Надзорног одбора: Станишић Милош, дипл. инг. елект.
Телефонска централа: 032/303-600, 032/303-606
Е-mail: vodovod@vodovodca.rs

Пријава кварова 24 часа дневно на телефон: 556-25-24; 552-9009
image
image

image

Историјат предузећа

Предузеће је основано 26.05.1955. године под називом Установа за комуналну делатност "Морава"
  • Од 1956. године послује под називом Комунално привредно предузеће "Морава"
  • Oд 12.01.1964. године добија назив Комунално предузеће за водовод и канализацију и путеве "Морава"
  • Од 28.02.1971. године добија назив Комунално предузеће за производњу, експлатацију и дистрибуцију воде "Водовод"
  • Oд 01.01.1974. до 31.12.1976. године послује под називом Организација удруженог рада за водовод и канализацију "Водовод" у саставу Удружене комуналне привреде Чачак.
  • Од 1976. године добија назив Комунална организација удруженог рада "Водовод"
  • Oд 1989. године послује под данашњим именом: Јавно комунално предузеће за водовод и канализацију "Водовод".

Подаци о запосленима и ангажованим лицима у ЈКП "Водовод" Чачак на дан 29.01.2024 год.

Стручна спрема  Број систематизованих радних места према нивоу квалификација​ Укупан број запослених на одређено време према нивоу квалификација Укупан број запослених на неодређено време према нивоу квалификација Број радно ангажованих лица према  основу ангажовања (рад ван радног односа) Укупан број запослених на неодређено време којима је радни однос  престао по било ком основу  у претходној календарској години Укупан број новозапослених на неодређено време  и одређено време у својству приправника у претходној календарској години Укупан број новозапослених  на  неодређено време и одређено време у својству приправника  у  оквиру дозвољеног процента од 70% у текућој календарској години Укупан број новозапослених  на  неодређено време и одређено време у својству приправника  изнад  тог  процента у текућој календарској години
Висока 31 0 20 1 1 2 0 0
Виша 13 1 17 0 0 0 0 0
ВКВ 17 1 26 1 1 0 0 0
Средња 28 5 54 7 4 3 0 0
КВ 15 5 18 0 0 0 0 0
ПК 7 1 15 1 0 3 0 0
НК 5 1 4 0 1 0 0 0
Укупно 116 14 154 10 7 8 0 0