О намаЈКП "Водовод Чачак"

 

 image

Основни подаци

Пословно име: Јавно комунално предузеће за водовод и канализацију "Водовод Чачак"
Скраћено пословно име: ЈКП "Водовод" Чачак
Адреса седишта: Чачак, ул. Краља Петра I бр. 8
Оснивач: град Чачак
Правна форма: јавно предузеће
Матични број: 07167610
Датум оснивања јавног предузећа: 25. децембар 1989. године
Шифра претеж делатности: 3600 - скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде
Порески идентификациони број (ПИБ): 101108292
Текући рачун: 155-304-68
Законски заступник: директор Зоран Пантовић, дипл. инг. грађ. ЈМБГ: 2906963782825
Састав Надзорног одбора:
- председник Надзорног одбора: Обућина Иван, дипл. инг. елек. 
- члан Надзорног одбора: Буђевац Зоран, дипл. инг. маш.
- члан Надзорног одбора: Марковић Милош, дипл. инг. грађ.
Телефонска централа: 032/303-600, 032/303-606
Е-mail: vodovodca@sbb.rs 

Пријава кварова 24 часа дневно на телефон: 556-25-24; 552-9009
image
image

image

Историјат предузећа

Предузеће је основано 26.05.1955. године под називом Установа за комуналну делатност "Морава"
  • Од 1956. године послује под називом Комунално привредно предузеће "Морава"
  • Oд 12.01.1964. године добија назив Комунално предузеће за водовод и канализацију и путеве "Морава"
  • Од 28.02.1971. године добија назив Комунално предузеће за производњу, експлатацију и дистрибуцију воде "Водовод"
  • Oд 01.01.1974. до 31.12.1976. године послује под називом Организација удруженог рада за водовод и канализацију "Водовод" у саставу Удружене комуналне привреде Чачак.
  • Од 1976. године добија назив Комунална организација удруженог рада "Водовод"
  • Oд 1989. године послује под данашњим именом: Јавно комунално предузеће за водовод и канализацију "Водовод".