ВЕСТИПланирани радови на мрежи, Кварови ...

Пријава кварова 24 часа дневно на телефон: 556-25-24; 552-9009

Чачак, 21.12.2022.г.

Број:4436

 

 

На основу Решења Градског већа града Чачка број 06-193/2022-III од 24.11.2022.г,, Одлука Надзорног одбора ЈКП '' Водовод '' Чачак бр. 4/17 од 29.09.2022..г., и бр. 4/25 од 21.12.2022.г., ЈКП '' Водовод'' Чачак, ул. Краља Петра I бр. 8. оглашава
ДРУГУ ПРОДАЈУ ПУТЕМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

 

следећих основних средстава и то:

  • Теретно возило, цистерна сливничарка, Марке: ФАП; Модел: 1314; Тип: -Хомологацијска ознака-; Боја: 5D Плава тамна; Број шасије: FAP131462295; број мотора: F111A89840; Снага мотора: 106; Погонско гориво: Дизел; нерегистровано, задња регистарција: ČA 086 PJ истекла 29.07.2021.г. Год. производње 1977; Запремина мотора: 8280; Маса: 6550; Носивост: 7150; највећа дозвољена маса. 13700; почетна цена: 700.000,00 динара, без пореза,

 

  • Теретно возилo, цистерна Woma: Марке: ФАП; Модел: 1921/36; Тип: -Хомологацијска ознака-; Боја: 5M Плава; Број шасије: 1921BK36108343; број мотора: 2F115B161872; Снага мотора: 151; Погонско гориво: Дизел; нерегистровано, задња регистарција ČA 054 JJ истекла 14.11.2021.г.; Год. производње 1989; Запремина мотора :11040; Маса: 8550; Носивост: 10450; највећа дозвољена маса: 19000; почетна цена: 900.000,00 динара, без пореза.

 

Јавно надметање ће се одржати у четвртак, дана 29.12.2022.године у 11.00 часова у дирекцији ЈКП '' Водовод '' Чачак, у ул. Краља Петра I бр. 8. у Чачку, канцеларија 203.

 

Разгледање средства може се вршити 27 и 28.12.2022.г. од 09.00 до 14.00 часова у Служби за изградњу и одржавање у Бељини – Чачак, а све информације се могу добити у радно време на телефоне: 032/5561 - 571 и 032/5562 - 524.

 

Право учешћа имају сва правна и физичка лица која пре одржавања јавног надметања положе депозит у износу од 10 % од почетне цене основног средства.

 

Депозит се може уплатити, на текући рачун ЈКП '' Водовод '' Чачак бр. 155 – 304 – 68, са назнаком за продају путем јавног надметања, као и називом основног средства за које се уплаћује депозит.

 

Ради учешћа на јавном надметању потенцијални купци морају доставити доказ о уплати депозита, фотокопију личне карте, а за правна лица је неопходно решење о регистарцији фирме и овлашћење за учешће на јавном надметању.

 

Уколико купац одустане од учешћа на јавном надметању, или не потпише купопродајни уговор, или не уплати купопродајну цену у року утврђеном огласом, губи право на повраћај депозита.

 

 

 

 

Средство се продаје по принципу виђено – купљено без права на накнадну рекламацију, а припадајући порез и остале трошкове плаћа купац.

 

Обавеза купца је да у року од пет дана од дана одржавања јавног надметања изврши уплату цене постигнуте на јавном надметању на рачун ЈКП '' Водовод '' Чачак, као и да у истом року закључи уговор о куповини средства и преузме купљено средство.

 

Д и р е к т о р,

 

                                                                                           Зоран Пантовић, дипл.инг.грађ.