Лична карта

Основни подаци

Пословно име: Јавно комунално предузеће за водовод и канализацију „Водовод Чачак“
Скраћено пословно име: ЈКП „Водовод“ Чачак
Адреса седишта: Чачак, ул. Краља Петра I бр. 8
Оснивач: град Чачак
Правна форма: јавно предузеће
Матични број: 07167610
Датум оснивања јавног предузећа: 25. децембар 1989. године
Шифра претеж делатности: 3600 – скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде
Порески идентификациони број (ПИБ): 101108292
Текући рачун: 155-304-68
Законски заступник: директор Зоран Пантовић, дипл. инг. грађ. ЈМБГ: 2906963782825
Састав Надзорног одбора:
– председник Надзорног одбора: Вукајловић Драган, дипл. инг. грађ. 
– члан Надзорног одбора: Обућина Иван, дипл. инг. елект.
– члан Надзорног одбора: Станишић Милош, дипл. инг. елект.
Телефонска централа: 032/303-600, 032/303-606
Е-mail: vodovod@vodovodca.rs