Менаџмент

Менаџмент

ЈКП "ВОДОВОД" ЧАЧАК

Зоран Пантовић

дипломирани инжењер грађевинарства

Директор предузећа

Божидар Гавриловић

дипломирани инжењер грађевинарства

Директор сектора за техничке послове

Томислав Капларевић

дипломирани правник

Директор сектора за правне и опште послове

Зоран Пантовић, дипл.инг. грађ. рођен у  Чачку дана   29.06.1963.г. Основну и средњу школу завршио  је у Чачку,  а  Грађевински факултет у  Београду где је дипломирао 09.10.1990.г. на одсеку за хидротехнику.
У ГП “Хидроградња“ Чачак радио  је  од 05.08.- 20.08.1991.г.
Почео је са  радом у ЈКП “Водовод“ Чачак  од 21.08.1991.г. где  је  обављао  више послова  и то  почев од инжењера приправника, инжењера, инжењера пројектанта,  главног пројектанта – помоћника шефа Службе за развој,   директора сектора за техничке послове,  помоћника директора предузећа, а од  26.05.2005.год. до  29.05.2013.год.   именован је за  директора ЈКП “ Водовод “ Чачак.
Од  30.05.2013.г. именован је за вршиоца дужности директора ЈКП “Водовод “ Чачак до  11.12.2013.г.  када  је   решењем  Скупштине града Чачка  бр. 06-240/13-I од 29.11.2013.г. именован  на  период од  4 године од 30.11.2017 године до 25.03.2018 године обављао је функцију вршиоца дужности директора предузећа а решењем Скупштине града Чачка бр.06-54/2018-I од 22,23 и 26.03.2018 године именован је за директора предузећа на период од 4 године.  За време рада у ЈКП “ Водовод “ Чачак од стране Инжењерске коморе Србије стекао је лиценцу одговорног извођача радова и одговорног пројектанта.