Најчешћа питања

Да ли се вода може плаћати на рате?

Дуг за правна и физичка лица, може се регулисати тако што се закључи споразум о измирењу дуга на две до дванаест рата. На број рата uтиче и чињеница дали је корисник раније плаћао на рате и дали је поштовао споразум. Детаљнија обавештења на тел: 303-604.

Да ли постоји попуст за редовне платише?

Не постоји попуст за редовне платише.

Ко одржава водоводну и канализациону мрежу?

Према одредбама члана 17. Олуке о јавном водоводу и канализацији града Чачка ( Сл.лист града Чачка бр. 13/2008 и бр. 9/2011), одржавање водоводне мреже до водомера, закључно са водомером и канализационе мреже до првог ревизионог шахта, врши давалац услуга.

Ко одржава унутрашње инсталације водоводне и канализационе мреже?

Према одредбама члана 4. Одлуке о јавном водоводу и канализацији града Чачка, унутрашњу водоводну мрежу чине водоводни шахт, водоводне инсталације и објекти иза водомера и унутрашњу водоводну мрежу одржава корисник.
Према одредбама члана 5. наведене Одлуке под унутрашњом канализациојом подразумева се ревизиони шахт и канализациона мрежа са санитарним уређајима и објектима у ревизионом шахту и иза првог ревизионог шахта, а унутрашњу канализациону мрежу одржава корисник.

Да ли је дозвољено самовласно прикључење на технички систем водоводне и канализационе мреже?

Према одредбама члана 7. Одлуке о јавном водоводу и канализацији града Чачка, корисник се прикључује на мрежу водовода и канализације на основу решења о одобрењу које издаје давалац услуга, а  решењем се одређује карактер прикључка (трајни, привремени или прикључак на одређено време) и одређују технички и други услови прикључења.

Према одредбама члана 9. наведене Одлуке ради добијања одобрења за прикључак на водоводну и канализациону мрежу уз захтев за прикључење се подноси:

 • одобрење за градњу објекта, пројекат и пријава почетка радова;
 • копија плана катастарске парцеле;
 • доказ о праву својине, односно права коришћења земљишта на коме се гради објекат;
 • потврда Месне заједнице о измиреним обавезама у финансирању изградње дела водоводне односно канализационе мреже, уколико је мрежа грађена у организацији Месне заједнице,
 •  доказ о покренутом поступку за издавање одобрења за изградњу објекта, за добијање привременог прикључка .

Према одредбама члана 10. исте Одлуке прикључак на водоводну и канализациону мрежу изводи искључиво давалац услуга у складу са уговором закљученим са корисником, након извршене уплате за прикључак од стране корисника. Забрањено је неовлашћено извођење прикључака на водоводну и канализациону мрежу или извођење било каквих радова на разводној мрежи водовода или канализације и на прикључцима до места које одржава давалац услуге.

Која су потребна документа за прикључак на водоводну и канализациону мрежу

Према одредбама члана 7. Одлуке о јавном водоводу и канализацији града Чачка, корисник се прикључује на мрежу водовода и канализације на основу решења о одобрењу које издаје давалац услуга, а   решењем се одређује карактер прикључка (трајни, привремени или прикључак на одређено време) и одређују технички и други услови прикључења.

Према одредбама члана 9. наведене Одлуке ради добијања одобрења за прикључак на водоводну и канализациону мрежу уз захтев за прикључење се подноси:

 • одобрење за градњу објекта, пројекат и пријава почетка радова;
 • копија плана катастарске парцеле;
 • доказ о праву својине, односно права коришћења земљишта на коме се гради објекат;
 • потврда Месне заједнице о измиреним обавезама у финансирању изградње дела водоводне односно канализационе мреже, уколико је мрежа грађена у организацији Месне заједнице,
 • доказ о покренутом поступку за издавање одобрења за изградњу објекта, за добијање привременог прикључка .

Према одредбама члана 10. исте Одлуке прикључак на водоводну и канализациону мрежу изводи искључиво давалац услуга у складу са уговором закљученим са корисником, након извршене уплате за прикључак од стране корисника. Забрањено је неовлашћено извођење прикључака на водоводну и канализациону мрежу или извођење било каквих радова на разводној мрежи водовода или канализације и на прикључцима до места које одржава давалац услуге.

Где треба прописно градити водомерни и канализациони ревизиони шахт?

Водоводни и канализациони ревизиони шахт се гради два метра од регулционе линије плаца, на месту где уцрта наша стручна служба за развиј по издавању решења за прикључак. Детаљније на тел:303-608.

Колика је цена воде за домаћинство?

Цена утрошене воде је 45,08.дин за кубни метар.

Цена утрошене канализације је 15,67дин. За кубни метар утрошене воде.

Ко одржава и контролише исправност водомера?

Према одредбама члана 27. Одлуке о јавном водоводу и канализацији града Чачка, давалац услуга је дужан да контролише исправност водомера у складу са законским прописима и важећим одлукама, а ако то захтева корисник услуга као ванредну контролу, дужан је да је изврши у року од 10 дана по подношењу захтева. Трошкове ванредне контроле водомера сноси корисник услуга уколико се утврди да је водомер исправан. Уколико се утврди да је уређај неисправан, контрола је бесплатна, а корисник има право на делимично ослобађање од обавеза плаћања дуга за воду по одлуци Комисије даваоца услуге.

Да ли може неко сам да прикључи водомер?

Према одредбама члана 10. Одлуке о јавном водоводу и канализацији града Чачка, прикључак на водоводну и канализациону мрежу изводи искључиво давалац услуга у складу са уговором закљученим са корисником, након извршене уплате за прикључак од стране корисника. Забрањено је неовлашћено извођење прикључака на водоводну и канализациону мрежу или извођење било каквих радова на разводној мрежи водовода или канализације и на прикључцима до места које одржава давалац услуге.
Према одредбама члана 24.наведене Одлуке по извршеној монтажи водомера на водоводном прикључку давалац услуга обезбеђује његов положај пломбирањем.

Ко одржава надземне и подземне хидранте?

На јавним површинама надземне и подземне хидрантеодржава наша стручна служба за одржавање и изградњу. Није дозвољено затрпавање и уништавање хидраната.

Где се уливају атмосферске воде?

Према одредбама члана 33.Одлуке о јавном водоводу и канализацији града Чачка, крисник канализације обавезан је да не дозволи продирање атмосферских вода у канализациону мрежу природним током или повезивањем.

Шта не сме да се баца у канализацију?

Према одредбама члана 34. Одлуке о јавном водоводу и канализацији града Чачка ради заштите канализације отпадних вода од механичког оштећења и ради обезбеђења предвиђеног хидрауличког режима тока отпадних вода забрањено је у канализацију упуштати:

 • отпадне воде које имају темпаратуру већу од 35º Ц,
 • отпадне воде чија је садржина таложљивих суспендованих материја већа   од 500 мг/л;
 • отпадне воде у којима је садржан чврст материјал у количини већој од 0,1%;
 • отпадне воде које садрже у себи чврсте материје као што су: пепео, песак, земља, камен, слама, отпаци метала, дрвета и пластике, стакло, крпе, перје, длаке, кости, гипс, цемент, остаци хемикалија, боја и лакова, катран и сл.,
 • отпадне воде које у себи садрже проузроковаче заразних и паразитских болести;
 • отпадне воде у чијој садржини има материја које својим абразивним дејством оштећују зидове канала;
 • отпадне воде које у себи садрже запаљиве и експлозивне материје;
 • отпадне воде са одређеним хемијским супстанцама веће концентрације
 • отпадне воде које у себи садрже радиоактивне материје
 • отпадне воде у чијој садржини има материја које образују наслаге на зидовима канала и повећавају трошкове експолатације канализације.

Шта се ради у случају када дође до хаварије и пуцања цеви на кућним инсталацијама и при томе истекне већа количина воде?

Према одредбама члана 54. Одлуке о јавном водоводу и канализацији града Чачка, давалац услуга може делимично ослободити корисника плаћања за утрошак воде и употребу канализације у случајевима:

 • губитка воде услед квара на вези иза водомера;
 • због квара на самом водомеру;
 • због прскања стакла на водомеру услед мраза у прописано изграђеним шахтама;
 • у случају квара на водоводним инсталацијама које корисник није могао да уочи, за које је сазнао тек по саопштењу контролног органа или пријема рачуна за плаћање.

Одлуку о делимичном ослобађању плаћања из претходног става, доноси Комисија даваоца услуга, на захтев корисника, а одлука   комисије је коначна.

Како се врши пренос власништва?

Према одредбама члана 55. Одлуке о јавном водоводу и канализацији града Чачка, давалац услуге ће евидентирати новог власника као потрошача, само на основу пуноважног доказа о праву својине на стану односно индивидуалној стамбеној згради.
Промена закупца на становима у друштвеној својини врши се на основу уговора.

Шта се догађа у случају рестрикција и поремећаја у водоснадбевања услед елементрних непогода и суша?

Према одредма члана 71. Одлуке о јавном водоводу и канализацији града Чачка, у случају опште несташице воде, давалац услуге је дужан да благовремено извести Градско веће града Чачка о потреби увођења смањења потрошње воде – рестрикције на потрошњу воде и предложи мере за њено спровођење.

Меру рестрикције потрошње воде уводи Градско веће града Чачка, одређујући начин рестрикције.

Давалац услуга дужан је да врши контролу примене мера предвиђених рестрикцијом.

Рестрикцијом се може:

 1. забранити коришћење воде из водовода за поливање паркова, вртова, башти, прање улица и возила;
 2. ускраћивање давања воде, затварањем воде у појединим деловима града и у одређено време;
 3. ускраћивање давања воде појединим корисницима у одређено време;
 4. смањити ниво потрошње воде који се сматра рационалним према одредма Одлуке о јавном водоводсу и канализацији града Чачка.

Ко врши довођење раскопаних јавних површина у првобитно стање?

У складу са одредбама Закона о јавним набавкама ( Сл. Гл. РС бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) ЈКП “ Водовод “ Чачак као наручилац расписује јавни тендер о избору најповољнијег понуђача о довођењу раскопаних јавних површина у првобитно стање за период од 12 месеци на подручју градске мреже водовода и канализације у Чачку ито:

 • због планских радова на изградњи или реконструкцији подземних инсталација наручиоца,
 • због хитних интервенција на подземним инфраструктурним инсталацијама наручиоца.

Након спроведеног поступка за изабраним понуђачем се закључује уговор којим су поред осталих предвиђене и следеће обавезе извођача и то:

 • да по пријему писаног налога наручиоца преузме градилиште у циљу довођења раскопаних асфалтираних површина у технички исправно стање.
 • да најкасније у року од 24 сата, по пријему писаног налога наручиоца о локацији извршене хитне интервенције изврши уградњу бетонских “ бехатон “ плоча ( ван класе, д = 8 цм ) на слоју песка – агрегата дебљине 4- 6 цм. Описани послови се извршавају за све време трајања уговора, сваког дана по указаној потреби и нису везани за грађевинску сезону, а у складу са одредбама Одлуке о комуналном реду и општем уређењу ( Сл.лист града Чачка бр. 11/2015).

За извођење радова на довођењу раскопаних јавних површина упрвобитно стање за период од 12 месеци на подручју градске мреже водовода и канализације у Чачку за 2016..годину као најповољнији понуђач изабран је ДОО “ Татовић “ из Чачка.