Надзорни одбор

Надзорни одбор

Вукајловић Драган дипл. инг. грађ- председник Надзорног одбора ЈКП „Водовод“ Чачак

Вукајловић Драган, дипл.инг.грађ.- мастер, рођен 17.12.1960.године у Чачку. Основну школу и средњу техничку школу завршио у Чачку. Грађевински факултет завршио је у Нишу, смер хидротехничко – конструктивни. Радио у ЈКП „Чачак“ Чачак на функцији директора грађевинског сектора, а потом помоћника генералног директора за грађевински сектор. Године 2003. прелази на рад у одељење за Урбанизам Општине Чачак на пословима легализације објеката где је био дужи низ година шеф службе легализације. Године 2015.обавља функцију в.д. директора ЈКП „Градац“ Чачак, а од октобра 2016.г. до октобра 2020.г. обавља функцију директора ЈКП „Градац“ Чачак. Од 2020.г. запослен у Градској управи за урбанизам града Чачка где и сада ради. Поседује пројектантску и извођачку лиценцу инжењерске коморе Србије. Обављао дужност заменика тужиоца Инжењерске коморе у два мандата. Стални судски вештак за област грађевинарства Вишег суда у Чачку од 1998.г. Учесник више стручних семинара из области грађевинарства. Познаје рад на рачунару (Word, Excel i Autocad).
Именован за председника Надзорног одбора у ЈКП „Водовод“ Чачак решењем Скупштине града Чачка бр. 06-216/2021-I од 28. и 29.12.2021.године.

Обућина Иван дипл. инг. елект. – члан Надзорног одбора

Обућина Иван, дипл.инг.елек., рођен 17.06.1972.године у Чачку. Основну и средње техничку школу завршио у Чачку. Дипломирао на електротехничком факултету у Чачку и стекао VII степен стручне спреме дипломирани инжењер електротехнике. Од 2000-2004.године радио у Фабрици хартије на пословима техничког директора. Од 2004.-2008.године имао своју фирму ОБ Инжењеринг за пројектовање. Од 2008. г.и сада запослен у ЗЗ Универзал Чачак на пословима техничког директора и заменика директора. Обављао функцију председника Надзорног одбора у ЈКП „Водовод“ Чачак у периоду од децемра 2017.до децембра 2021.године.
Именован је за члана Надзорног одбора ЈКП „Водовод“ Чачак решењем Скупштине града Чачка бр. 06-216/2021-I од 28. и 29.12.2021.године.

Станишић Милош, дипл. инг. елект. – члан Надзорног одбора

Милош Станишић, дипл.инг. елек., рођен 05.08.1970.године у Чачку. Основну и Средњу техничку школу завршио је у Чачку. На Техничком факултету у Чачку стекао је диплому VII степена и стручни назив дипломирани инжењер електротехнике. Био је запослен у ДП “Цер” Чачак, на пословима пројектовања и у Дому здравља као дипломирани инжењер електротехнике. Од 2003.године запослен је у ЈКП „Водовод“ Чачак на пословима дипломирани инжењер електротехнике, а од 2004.године шеф службе за производњу воде. Има лиценцу одговорног извођача радова, одговорног пројектанта и лиценцу за обављање одговорног пројектанта за енергетску ефикасност зграда.
Именован је за члана Надзорног одбора ЈКП „Водовод“ Чачак као представник запослених, решењем Скупштине града Чачка бр. 06-216/2021-I од 28. и 29.12.2021.године.