Програм пословања за 2024.

Програм пословања

Предузеће је основано 26.05.1955. г.одине под називом Установа за комуналну делатност „Морава“. Од 1956.г. послује под називом Комунално привредно предузеће „Морава“, а од 12.01.1964. године добија назив Комунално предузеће за водовод и канализацију и путеве „Морава“. Од 28.02.1971. године добија назив Комунално предузеће за производњу, експлатацију и дистрибуцију воде „Водовод“, а од 01.01.1974. године до 31.12.1976. године послује под називом Организација удруженог рада за водовод и канализацију „Водовод“ у саставу Удружене комуналне привреде Чачак. Од 1976. године добија назив Комунaлна организација удруженог рада „Водовод“, а од 1989.г. послује под данашњим именом Јавно комунално предузеће за водовод и канализацију „Водовод“.

Предузеће обавља делатност од општег интереса и то:
КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ –
3600 – сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде.
3700 – уклањање отпадних вода.

Осим наведених делатности предузеће обавља и друге делатности које су у функцији остваривања општег интереса у пословању и то :

  • изградња хидрограђевинских објеката, водоводне и канализационе мреже;
  • пројектовање грађевинских и других објеката, као и друге делатости предвиђене одлуком о организовању ЈКП „Водовод“ Чачак и Статутом ЈКП „Водовод“ Чачак.

Организациони облик предузећа – Одлуком оснивача СО Чачак, ЈКП »Водовод« Чачак је организован као јавно предузеће.

Мисија

Трајно и континуирано снабдевање довољном количином воде одговарајућег квалитета свих потрошача на територији града Чачка као и одвођење отпадних фекалних вода, што подразумева производњу и испоруку квалитетних производа и пружање квалитетних услуга који су незаменљив услов живота и рада грађана и других субјеката на територији града Чачка.
Коришћењем воде регионалног система за водоснабдевање „Рзав“ Ариље и сопственог изворишта ЈКП „Водовод“ Чачак ће обезбедити довољну количину воде за снабдевање града Чачка до изградње бране и акумулације „Сврачково“, када ће се дугорочно решити водоснабдевање у региону.
Ослонцем на своје кадровске и техничке потенцијале уз подршку оснивача ЈКП „Водовод“ Чачак ће градити и ширити водоводну и канализациону мрежу тако да омогући уредно водоснабдевање и одвођење отпадних вода и најудаљенијих потрошача на територији града Чачка .
Паралелно са водоснабдевањем изградњом система за пречишћавање и одвођење отпадних вода обезбедиће се заштита животне средине, унапредити квалитет вода и побољшати квалитет живота и здравља грађана.
Изградњом комуналне инфраструктуре на овај начин створиће се услови за боље пословање привредних субјеката и стабилнији економски развој града, заштита животне средине и одрживо управљање водама као природним ресурсима што је у складу са стратегијом одрживог развоја града Чачка.

Визија

Стварање модерног и ефикасног система снабдевања водом града Чачка и система за одвођење отпадних вода уз перманентно праћење и контролу квалитета вода који се подржавају високом технолошком опремљеношћу и одговарајућим програмима оспособљавања и мотивације запослених.

Опширније…