Да ли се вода може плаћати на рате?

Дуг за правна и физичка лица, може се регулисати тако што се закључи споразум о измирењу дуга на две до дванаест рата. На број рата uтиче и чињеница дали је корисник раније плаћао на рате и дали је поштовао споразум. Детаљнија обавештења на тел: 303-604.

Опширније

Ко одржава водоводну и канализациону мрежу?

Према одредбама члана 17. Олуке о јавном водоводу и канализацији града Чачка ( Сл.лист града Чачка бр. 13/2008 и бр. 9/2011), одржавање водоводне мреже до водомера, закључно са водомером и канализационе мреже до првог ревизионог шахта, врши давалац услуга.

Опширније

Ко одржава унутрашње инсталације водоводне и канализационе мреже?

Према одредбама члана 4. Одлуке о јавном водоводу и канализацији града Чачка, унутрашњу водоводну мрежу чине водоводни шахт, водоводне инсталације и објекти иза водомера и унутрашњу водоводну мрежу одржава корисник. Према одредбама члана 5. наведене Одлуке под унутрашњом канализациојом подразумева се ревизиони шахт и канализациона мрежа са санитарним уређајима и објектима у ревизионом шахту и […]

Опширније

Да ли је дозвољено самовласно прикључење на технички систем водоводне и канализационе мреже?

Према одредбама члана 7. Одлуке о јавном водоводу и канализацији града Чачка, корисник се прикључује на мрежу водовода и канализације на основу решења о одобрењу које издаје давалац услуга, а  решењем се одређује карактер прикључка (трајни, привремени или прикључак на одређено време) и одређују технички и други услови прикључења. Према одредбама члана 9. наведене Одлуке […]

Опширније

Која су потребна документа за прикључак на водоводну и канализациону мрежу

Према одредбама члана 7. Одлуке о јавном водоводу и канализацији града Чачка, корисник се прикључује на мрежу водовода и канализације на основу решења о одобрењу које издаје давалац услуга, а   решењем се одређује карактер прикључка (трајни, привремени или прикључак на одређено време) и одређују технички и други услови прикључења. Према одредбама члана 9. наведене Одлуке […]

Опширније

Ко одржава и контролише исправност водомера?

Према одредбама члана 27. Одлуке о јавном водоводу и канализацији града Чачка, давалац услуга је дужан да контролише исправност водомера у складу са законским прописима и важећим одлукама, а ако то захтева корисник услуга као ванредну контролу, дужан је да је изврши у року од 10 дана по подношењу захтева. Трошкове ванредне контроле водомера сноси […]

Опширније

Да ли може неко сам да прикључи водомер?

Према одредбама члана 10. Одлуке о јавном водоводу и канализацији града Чачка, прикључак на водоводну и канализациону мрежу изводи искључиво давалац услуга у складу са уговором закљученим са корисником, након извршене уплате за прикључак од стране корисника. Забрањено је неовлашћено извођење прикључака на водоводну и канализациону мрежу или извођење било каквих радова на разводној мрежи […]

Опширније