Да ли је дозвољено самовласно прикључење на технички систем водоводне и канализационе мреже?

Према одредбама члана 7. Одлуке о јавном водоводу и канализацији града Чачка, корисник се прикључује на мрежу водовода и канализације на основу решења о одобрењу које издаје давалац услуга, а  решењем се одређује карактер прикључка (трајни, привремени или прикључак на одређено време) и одређују технички и други услови прикључења.

Према одредбама члана 9. наведене Одлуке ради добијања одобрења за прикључак на водоводну и канализациону мрежу уз захтев за прикључење се подноси:

  • одобрење за градњу објекта, пројекат и пријава почетка радова;
  • копија плана катастарске парцеле;
  • доказ о праву својине, односно права коришћења земљишта на коме се гради објекат;
  • потврда Месне заједнице о измиреним обавезама у финансирању изградње дела водоводне односно канализационе мреже, уколико је мрежа грађена у организацији Месне заједнице,
  •  доказ о покренутом поступку за издавање одобрења за изградњу објекта, за добијање привременог прикључка .

Према одредбама члана 10. исте Одлуке прикључак на водоводну и канализациону мрежу изводи искључиво давалац услуга у складу са уговором закљученим са корисником, након извршене уплате за прикључак од стране корисника. Забрањено је неовлашћено извођење прикључака на водоводну и канализациону мрежу или извођење било каквих радова на разводној мрежи водовода или канализације и на прикључцима до места које одржава давалац услуге.