Ко врши довођење раскопаних јавних површина у првобитно стање?

У складу са одредбама Закона о јавним набавкама ( Сл. Гл. РС бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) ЈКП “ Водовод “ Чачак као наручилац расписује јавни тендер о избору најповољнијег понуђача о довођењу раскопаних јавних површина у првобитно стање за период од 12 месеци на подручју градске мреже водовода и канализације у Чачку ито:

  • због планских радова на изградњи или реконструкцији подземних инсталација наручиоца,
  • због хитних интервенција на подземним инфраструктурним инсталацијама наручиоца.

Након спроведеног поступка за изабраним понуђачем се закључује уговор којим су поред осталих предвиђене и следеће обавезе извођача и то:

  • да по пријему писаног налога наручиоца преузме градилиште у циљу довођења раскопаних асфалтираних површина у технички исправно стање.
  • да најкасније у року од 24 сата, по пријему писаног налога наручиоца о локацији извршене хитне интервенције изврши уградњу бетонских “ бехатон “ плоча ( ван класе, д = 8 цм ) на слоју песка – агрегата дебљине 4- 6 цм. Описани послови се извршавају за све време трајања уговора, сваког дана по указаној потреби и нису везани за грађевинску сезону, а у складу са одредбама Одлуке о комуналном реду и општем уређењу ( Сл.лист града Чачка бр. 11/2015).

За извођење радова на довођењу раскопаних јавних површина упрвобитно стање за период од 12 месеци на подручју градске мреже водовода и канализације у Чачку за 2016..годину као најповољнији понуђач изабран је ДОО “ Татовић “ из Чачка.