Прикључење на мрежу

Инсталације

Потребна документа за прикључак на водоводну и канализациону мрежу

  • Копија плана плаца са листом непокретности;
  • Купопродајни уговор или наследно решење (ако копија плана плаца не гласи на власника);
  • Потврда да је објекат изграђен пре доношења Закона о легализацији (уписано у листу непокретности), или грађевинска дозвола – пројекат за изградњу објекта или решење о озакоњењу објекта;
  • Потврда Месне Заједнице за воду и канализацију ако прикључак треба изградити на водоводној или канализационој мрежи у чијој изградњи је учествовала Месна Заједница сопственим средствима;
  • Јединствени матични број грађана.

(тел. 032/303-608)